Skip to content

Palvelun­tar­joajien palveluhaku on Yhteisen hyvän alustalla

Yhteisen hyvän alustalla sijaitsevaan maksuttomaan Palveluhakuun voivat liittyä järjestöt ja yritykset. Kukin palvelun­tarjoaja syöttää ja ylläpitää itse ajantaisia tietojaan järjes­telmässä. Otathan yhteyttä ja kerrot meille lisää toiminnastanne oheisella yhteyden­ot­to­lo­mak­keellamme. Tutustu myös viranomaisohjeisiin yksityisten sosiaalipalveluiden ilmoitusten laadinnasta.  

Yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitukset - Kotipalvelujen tukipalvelut ja niihin verrannolliset palvelut

Yksityisten sosiaalipalveluilmoitusten käsittely perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011). Sen perusteella muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tarjoavan yrityksen on tehtävä ilmoitus siihen kuntaan, jossa se toimii. Kunta käsittelee nämä ilmoitukset ja toimittaa ne edelleen alueensa aluehallintovirastoon (AVI) rekisteröimistä varten. 

Aluehallintoviraston rekisteriin ei kuitenkaan rekisteröidä kotipalvelujen tukipalveluja ja näihin rinnastettavia palveluja. Tällaisia palveluja ovat muun muassa:

Tukipalveluja:
• ateriapalvelu
• siivous
• vaatehuolto
• kauppa- ja muut asiointipalvelut
• sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.
• henkilökohtainen apu

Selkein ero aluehallintoviraston rekisteröimän kotipalvelun ja rekisterin ulkopuolelle jäävän tukipalvelun välillä on se, kuuluuko palveluun terveydenhuollollisia toimenpiteitä. Kotipalvelut, joihin kuuluu pienimuotoisia terveydenhuollollisia toimenpiteitä, kuuluvat aluehallintoviraston rekisteröimiin palveluihin. Kunnan tulee pitää omaa rekisteriä niistä palveluista, joita ei merkitä aluehallintoviraston rekisteriin.

Ilmoituksen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kotitori@tampereenkotitori.fi tai postitse osoitteeseen Tampereen Kotitori-palveluintegraattori, Frenckellin aukio 2 B, 33101 Tampere. 

Ilmoitusta laadittaessa on hyvä huomioida mukaan kaikki vaaditut dokumentit: 

  • Ilmoituslomake

  • Ajantasainen kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha)

  • Jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä

  • Toimintasuunnitelma (Toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus asiakasryhmittäin, käytetyt alihankkijat, selvitys asiakasryhmistä, henkilöstösuunnitelma ja –rakenne. Lisäksi tieto siitä, miten asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen sopimus ja palvelusuunnitelma sekä mitä niihin kirjataan)

  • Omavalvontasuunnitelma (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 6 §)

  • Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/todistuksista ja selvitys työkokemuksesta

  • Tietosuojaseloste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679, artiklat 13 ja 14. Lisätietoja osoitteessa tietosuoja.fi)

  • Liite henkilökohtaisen avun ilmoitukseen (HUOM! Täytetään vain, mikäli ilmoitus koskee henkilökohtaista apua)

Mikäli palvelun asiakkaana on alle 18-vuotiaita, tulee palvelun vastuuhenkilön esittää rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen. Rikosrekisteriotetta ei tule liittää ilmoituksen mukaan, vaan Tampereen kaupunki pyytää otteen nähtäväksi saatuaan tarkastetun ilmoituksen käsiteltäväkseen. Ote on voimassa 6 kuukautta ja sen voi tilata Oikeusrekisterikeskukselta.

Lisätietoa löydät palveluita tuottaville järjestöille ja yrittäjille suunnatuilta neuvontasivuilta Tampereen kaupunki, Yrittäminen, Yksityiset sosiaalipalvelut.

Tarvittaessa voit kysyä neuvoa Tampereen Kotitorilta: 

p. 03 56 56 5700 tai kotitori@tampereenkotitori.fi

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun palvelun osalta kotipalvelujen tukipalvelujen ilmoitus tehdään keskitetysti kaikkien Pirkanmaan kuntien osalta Tampereen Kotitori-palveluintegraattorin kautta. Liite henkilökohtaisen avun ilmoitukseen täytetään, mikäli ilmoitus koskee Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun yhteishankintaa sekä Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun yhteistä palveluseteliä. Liitteellä henkilökohtaista avun palvelua tarjoava tuottaja ilmoittaa mihin kuntaan tai kuntiin palveluntuottaja tarjoaa henkilökohtaisen avun palvelua.

Tampereen kaupunki käy ilmoitukset läpi ja tekee päätösehdotuksen rekisteriin hyväksymisestä kaikkiin tässä lomakkeessa mainittuihin toimintakuntiin. Henkilökohtaisen avun yhteishankinnassa ja palvelusetelissä mukana olevat Pirkanmaan kunnat tekevät itse päätöksen rekisteriin hyväksymisestä ja merkitsevät palveluntuottajan omaan rekisteriinsä. Henkilökohtaisen avun palvelua tuottavan yrityksen ei tarvitse tehdä erikseen kotipalvelujen tukipalvelujen ilmoitusta henkilökohtaisen avun palvelun osalta muihin toimintakuntiin.

Liitettä henkilökohtaisen avun ilmoitukseen ei tule täyttää tai liittää ilmoituksen yhteyteen muiden kotipalvelujen tukipalvelujen tai niihin verrannollisten palveluiden ilmoitusta tehdessä kuin henkilökohtaisen avun palvelun.