Skip to content

Tampereen Kotitorin välittämät kotona asumista tukevat palvelut

Kotitori auttaa löytämään mm. seuraavia kotiarkea helpottavia palveluita

Turvapalvelu

Turvapalvelu

Turvapalvelu on kotihoidon tukipalvelu, jonka tavoitteena on mahdol­listaa ja tukea asiakkaiden itsenäistä selviy­tymistä omassa kodissaan sekä parantaa asiakkaan turval­li­suutta ympäri vuorokauden. Ikääntyvän henkilön turval­li­suuden ja elämän­hal­linnan tunnetta vahvis­tetaan ja mahdol­lis­tetaan näin itsenäisen kotona selviy­tyminen pidempään.

Turvapal­velussa asiakkaan kotiin asennetaan ns. turvapuhelin. Hätäti­lan­teessa asiakas painaa turvaran­nek­keessa olevaa hälytys­pai­niketta ja saa näin yhteyden turva-auttajaan ympäri vuorokauden. Tarvit­taessa turva-auttaja tulee asiakkaan kotiin välittömästi.

Palvelu sisältää laitteiden säännöllisen huollon siten, että asiakkaille asennetaan ja heillä on jatkuvasti käytössään toimiva ja tarkistettu turvapal­ve­lu­lait­teisto. Asiakkaan rikkou­tuneet turvalaitteet korjataan tai vaihdetaan toimivaan laitteeseen ilman erillis­kor­vausta.

Turvapalvelu sisältää lisäksi perustur­va­lait­teistoa yksilöl­listen asiakas­tar­peiden mukaan täydentävää tekniikkaa ja lisälaitteita. Yksilöl­listen asiakas­tar­peiden perusteella järjes­tettäviä lisälaitteita voivat olla mm. erilaiset hälyttävät turvalaitteet. Tällaisia turvalaitteita voivat olla mm. häkäva­roitin, liesivahti, lattialle valuneesta vedestä ilmoittava vuotovahti, asiakkaan kulkua seuraava ovivahti tai lääkkee­not­tamista helpottava lääkekello.

 

Siivous­palvelu

Siivous­palveluSiivous­palvelu turvaa asiakkaalle mahdol­li­suuden asua laaduk­kaasti omassa kodissaan silloinkin, kun asiakas on alentuneen toimin­takyvyn vuoksi kykenemätön itse huoleh­timaan siivouksesta. Palvelulla tarkoi­tetaan kuukausit­taista perussii­vousta. Tätä täydentäviä, erikseen tilattavia palveluita ovat ikkunoiden ja parveke­lasien sekä saunan pesu.

Palvelussa kiinni­tetään huomiota toiminnan jatkuvuuteen ja ennakoi­ta­vuuteen ja asiakas­suh­teessa varmuuteen ja turval­li­suuteen. Asiakkaan luona käy pääsään­töisesti sama työntekijä.

Palvelussa noudatetaan asiakas­läh­töi­syyden, ammatil­li­suuden, ystäväl­li­syyden, vastuul­li­suuden, luotta­muk­sel­li­suuden ja kunnioit­ta­vuuden mukaisia arvoja.

Asiakas­läh­töisyys tarkoittaa palveluso­pi­muksen puitteissa kohtuullista jousta­vuutta asiakkaan yksilöl­lisiin toiveisiin. Ammatil­lisuus tarkoittaa osaavan siivouksen ja tehokkuuden yhdistämistä ystäväl­liseen suhtau­tu­miseen asiakkaaseen. Vastuul­lisuus tarkoittaa mm. sitä, että asiakkaan omaiselle / omahoi­tajalle ilmoitetaan, jos huomataan ikäihmisen tilanteessa muutoksia. Luotta­muk­sel­lisuus tarkoittaa asiakas­tietojen ja asiakkaan omaisuuden osalta lain ja kotihoidon ohjeiden noudat­tamista.

 

Ateria­palvelu

Ateria­palveluAteria­pal­velulla tarkoi­tetaan valmista ateriaa, joka sisältää kotiin­kul­je­tuksen.

Ateria­palvelun tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona asumista ja itsenäi­syyttä mahdol­li­simman pitkään varmis­tamalla hyvä ravitse­muk­sellinen yleistila yksilöllisen ruokavalion mukaan. Hyvä päivit­täinen ravitsemus tyydyttää ikäihmisen elimistön ravinnon­tarpeen ja auttaa siten ylläpi­tämään toimin­takykyä ja vireyttä sekä vaikuttaa välillisesti elämän­laatuun. Monien sairauksien hoidossa ravitse­muksella on keskeinen

 

Kauppa­palvelu

Kauppa­palveluKauppa­palvelu turvaa asiakkaalle mahdol­li­suuden asua laaduk­kaasti omassa kodissaan silloinkin, kun asiakas on alentuneen toimin­takyvyn vuoksi kykenemätön itse hoitamaan ruokaos­toksiaan. Asiakkaille tarjottavan kauppa­palvelun tavoitteena on taata kohderyhmän tarpeet täyttävä, monipuolinen ruoka- ja päivit­täis­tar­vik­keiden valikoima, kilpai­lu­ky­kyiset hinnat sekä tilaamisen helppous, joustavuus ja nopeus.

Kauppa­palvelu sisältää ruokati­lausten vastaanoton, tavaroiden keräilyn ja kuljetuksen asiakkaille tarvit­taessa kaappiin, jääkaappiin tai pakastimeen. Tyypil­lisesti yksi toimitus sisältää 1–2 kassia ruoka- ja päivit­täis­tar­vikkeita, keräilyn ja kuljetuksen. Toimitus­kertoja on kahdesti viikossa asiakasta kohden. Ostosten toimitusaika asiakkaalle on klo 8–16.

 

Apuväli­ne­palvelut

Apuväli­ne­palvelutKotitorilla autamme mielellämme löytämään oikeanlaiset apuvälinepalvelut. 

Muita palveluita

Muita palveluitaKotitorilla autamme sinua löytämään myös muita palveluita arjen tueksi.

Ota yhteys!

 

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla

Yhteystiedot-module-image

Yhteys­tiedot

03 5656 5700
Arkisin 8.00–16.30

Frenckel­li­naukio 2 B, 33101 Tampere
Arkisin klo 9.00–16.00